Církevní názvosloví

Odpovědět
stary
Administrátor
Příspěvky: 194
Registrován: pát 30. říj 2015 4:16:13

Církevní názvosloví

Příspěvek od stary » sob 31. říj 2015 11:11:33

Abbé (z latinského abbas, opat, a hebrejského abba, Otec) je zdvořilé oslovení původně francouzských katolických kněží (podobně jako české "Otec" nebo "Pater"), užívané od poloviny 18. století hlavně pro mladší světské kněze bez dalších funkcí, kteří se často věnovali různým intelektuálním činnostem jako domácí učitelé, vědci, spisovatelé, básníci, hudebníci a podobně.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9

administrátor[/b ].
zatímní správce farnosti .
administrator intercalaris, doslovně mezitímní správce farnosti po dobu do ustanovení faráře (jímž pak mohl být ustanoven dotyčný administrátor nebo jiný kněz), tj. zpravidla jen na dobu několika měsíců.
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C ... r%C3%A1vce

Arcibiskup (z řeckého αρχι - prvý + biskup) je označení biskupa se zvláštním postavením. V římskokatolické církvi se jako arcibiskup označuje od 6. století sídelní biskup metropolitní diecéze - arcidiecéze, který stojí v čele církevní provincie jakožto metropolita. (Dříve hodnost arcibiskupa příslušela pouze některým vybraným biskupům prastarých diecézí.) V anglikánské církvi je pojetí podobné, arcibiskupem je biskup stojící v čele provincie. Ve východních církvích jsou obvykle metropolita a arcibiskup rozdílné a na sobě nezávislé tituly.
Z hlediska biskupského svěcení jsou hodnosti biskupa a arcibiskupa totožné („povýšení“ z biskupa na arcibiskupa nevyžaduje žádné další svěcení, k tomu dochází jen pokud dotyčný nebyl biskupem a je rovnou učiněn arcibiskupem), rozdíl je v prestiži titulu a v postavení v rámci církevní hierarchie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup
Anniversarium.
Výročí, výroční den, slavený zádušní mší.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Benedikce kostela (kaple apod.).
Požehnání, provedené patřičnou církevní autoritou. V benedikované stavbě se nesmí uchovávat Nejsvětější svátost oltářní, na rozdíl od stavby konsekrované.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Binační, resp. trinační fakulta (též binace, trinace).
Dovolení, aby kněz sloužil v jednom dni dvakrát (resp. třikrát) mši sv. Povolení k tomu udělovali biskupové zvláště pro neděle a zasvěcené svátky, aby bylo umožněno všem věřícím účastnit se mše sv.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Církevní hierarchie podle zastávaných církevních úřadů
http://www.pravoslavslovo.ru/prilogicz/ ... euradu.htm

Desatero Božích přikázání
http://www.christianity.cz/desatero.html

Diecézní kurie
nebo biskupská kurie, v České republice běžně označovaná také jako konzistoř nebo úřad biskupství, je v římskokatolické církvi ústřední úřad určité diecéze (arcidiecéze).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9zn%C3%AD_kurie

Duchovní
je obecně označení osoby, která (religionisticky viděno) je prostředníkem mezi věřícími a Bohem (což ovšem neznamená, že kontakt s Bohem nemohou věřící navázat přímo, prostřednictvím modlitby, stejně jako Bůh je může oslovit jinak než prostřednictvím duchovního). V katolické a pravoslavné církvi se duchovním (knězem) může stát pouze pokřtěný muž prostřednictvím kněžského svěcení, v evangelických církvích svěcení neprobíhá a ordinovány bývají i ženy.
Ačkoli se pojem duchovní často chápe jako synonymní k výrazu kněz (tak např. SSČ[1]), duchovní je výraz širší. V katolictví a pravoslaví se duchovním kandidát stává už přijetím nižších svěcení, kdy ještě není knězem (presbyterem)[2] a nemůže tedy např. udělovat svátosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD

Duchovní správce
Duchovní správce farnosti je kněz, jemuž byla ordinářem (diecézním biskupem) svěřena duchovní správa dotyčné farnosti.Může jím být:
- farář (popřípadě děkan či arciděkan)
- administrátor farnosti (nesídlí-li ve farnosti, jde o administrátora excurrendo)
Dříve bylo běžné, že v případě uvolnění úřadu duchovního správce byl ustanoven dočasný administrátor (administrator intercalaris, doslovně mezitímní správce) na dobu do ustanovení faráře (jímž pak mohl být ustanoven dotyčný administrátor nebo jiný kněz), tj. zpravidla jen na dobu několika měsíců. V současnosti je velká část duchovních správců jen administrátorem, nikoliv farářem své farnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C ... r%C3%A1vce

Emeritní biskup
je katolický biskup, který se kvůli dovršení stanoveného věku, ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů zřekl svého úřadu a jeho rezignaci papež přijal.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emeritn%C3%AD_biskup

Farní obročí (beneficium).
Právnická podstata zřízená nebo trvale ustanovená patřičnou církevní autoritou, skládající se z úřadu, majetku a užitků z majetku, s úřadem z toho plynoucím.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Farní vikář (dříve také kaplan)
je v katolické církvi kněz ustanovený v určité farnosti k tomu, aby společně s duchovním správcem dotyčné farnosti a pod jeho vedením pracoval v pastorační službě.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%A ... 3%A1%C5%99

filiální kostel
(dceřinný, pobočný, vedlejší) kostel, podléhající pravomoci duchovního správce farního (mateřského) kostela
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovn ... /podléhají pravomoci místního duchovního správce.

Fundace (církevní nadace).
Je věnováním časných statků na nějaký trvalý zbožný účel. Úroky z fundací (finanční i hmotné) tvořila vlastní finanční aktiva a příjmy. Farní fundace byly zapisovány do zvláštních knih fundací.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Jáhen
Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1hen

Kanovník
někdy též kapitulár (lat. canonicus), je duchovní (kněz), příslušející ke katedrální kapitule nebo ke kapitulnímu chrámu nebo také označení pro kněze vykonávajícího slavnostní liturgické funkce v určitém kostele.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanovn%C3%ADk

Kaplan
kněz pečující o určitou skupinu věřících
https://cs.wikipedia.org/wiki/KaplanKooperátor. Kaplan, pomocný kněz faráře v rozlehlé farnosti. Má být zcela podřízen autoritě faráře. Poněvadž zpravidla kaplanem bývá novosvěcenec, má být od faráře dobře připraven vést samostatně farnost.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/


Kostelník, kostelní otec.

Původně se pod pojmem kostelník (kostelní otec, Kirchenvater) chápal jeden ze sousedů (viz), který pod dozorem patrona pomáhal faráři spravovat zádušní (viz) jmění. Velice často bylo kostelníků více a ti se sdružovali v tzv. kostelních radách. V pozdějších dobách pojem „kostelník“ označoval farníka, který se staral o liturgická roucha, ostatní bohoslužební potřeby a připravoval vše potřebné pro bohoslužby. Zpravidla obstarával rovněž zvonění (dříve „zvoník“).
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Matutinale.
Ranní pobožnosti.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

notář (církevní označení)
notář je knězem sepisujícím spisy biskupské kurie, jde proto o důležitého funkcionáře biskupského církevního soudu.
Biskupský (arcibiskupský) notář je čestný titul udělovaný ordinářem zasloužilým kněžím v duchovní správě, nemajícím však v kurii žádnou funkci.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1 ... C3%ADrkev)

Nuncius (apoštolský nuncius)
(z latinského nuntius – „posel“) je reprezentant Svatého stolce, který je akreditován v hostující zemi jako velvyslanec a udržuje zde oficiální styky se Svatým stolcem.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1 ... BD_nuncius

Opat
představený kláštera některých mužských řádů. Zpravidla stojí v čele opatství. Podobnou roli jako opat má u ženských řádů abatyše.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opat

Patronátní (podací) právo.
Každá farnost musela mít v minulých dobách své patrony, kterými byli většinou držitelé místních panství, nebo statků, dohlížející na řádný ekonomický chod farností. Zakladatelé farností museli finančně zajistit jejich budoucí existenci a současně obživu duchovních. Mnohdy bývalo patronů více, pokud se na území farního okrsku nacházelo více drobnějších např. rytířských statků. Funkce patronů v pozdějších dobách přešla na tzv. patronátní úřady.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Plebán.
Jedno ze starších označení pro faráře.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Prelát
(latinsky praelatus představený) je označení pro klerika, který je ordinářem (např. biskupem), nebo mu přísluší hodnost ordináři ekvivalentní či nadřazená (např. vyšší úředník kurie).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prel%C3%A1t

Primas (církevní označení)
čestný titul historického charakteru náležející některým arcibiskupům a s ním spojené čestné a přednostní postavení mezi arcibiskupy a biskupy určité země (např. při liturgickém průvodu), z něhož však nevyplývá žádná jurisdikce.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Primas_(c%C3%ADrkev)

Probošt
(latinsky praepositus) je označení pro představeného kapituly, který obvykle odpovídá za materiální otázky a majetek. Jako probošt se v některých případech označuje také představený významné řeholní instituce nebo komunity. Proboštové žili dříve v budovách označovaných jako proboštství.[1]
Probošt je také čestný titul duchovního správce některých farností, často jako pozůstatek po zaniklé kapitule.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Probo%C5%A1t

Převor
(z latinského prior) je představený kláštera u dominikánů, augustiniánů, milosrdných bratří a jiných katolických řádů nebo zástupce opata (např. u řádu premonstrátů, benediktinů, cisterciáků).
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99evor

Rezidence kláštera.
Nižší forma kláštera. Má svého superiora i klášterní komunitu, která však není plně rozvinuta.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Starokatolická církev (starokatolíci)
Křesťanská církev, která se v několika fázích ale zejména ve druhé polovině 19. století oddělila od římskokatolické církve pro nesouhlas v základních doktrinárních otázkách, především pak v oblasti papežské neomylnosti. Starokatolické církve v jednotlivých zemích jsou organizačně a právně nezávislé, nepodléhají tedy žádné vnější autoritě, takže například zcela nezávisle ustanovují svého nejvyššího představitele (členové starokatolické církve shromážděni na synodě volí biskupa, schvalují stanovy, rozhodují o všech podstatných záležitostech, volí synodní radu). Starokatolická církev považuje za závazné sedm ekumenických koncilů prvního tisíciletí uznává 7 svátostí (křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, manželství, svěcení). Starokatolická církev odmítá dogmata, která vyhlásila římskokatolická církev v průběhu druhého tisíciletí. Průběh mše není svázán tolik předpisy jako v římskokatolické církvi. Je kladen důraz na aktivní účast celé komunity. Přijímání eucharistie je zásadně podobojí (přijímání eucharistie jak v podobě hostie - těla Kristova, tak i v podobě mešního vína z kalicha - krve Kristovy). Kněžský celibát je dobrovolný. Individuální zpověď je dobrovolná. Starokatolická církev nemá restriktivní přístup k homosexuálům, avšak neumožňuje žehnání stejnopohlavních párů.
http://www.starokatolicivdf.com/web/rozumbrada

Střídník.
Starý pojem pro kaplana.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Svátosti (Křesťanské svátosti)
Svátostí, které uznávají katolické církve, pravoslaví a anglikánská církev
http://www.farnostsuchdol.eu/svatosti.html

Superior.
Představený kláštera.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Titulární biskup
je biskupem katolické či pravoslavné církve, který nespravuje skutečnou diecézi, ač byl řádně vysvěcen na biskupa. Stejně jako u diecézních biskupů existují titulární arcibiskupové.
Tito biskupové nesou titul staré, dnes již neexistující (ztracené) diecéze. Ty leží většinou v oblastech, jež byly v době pozdní antiky křesťanské.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Titul%C3% ... %AD_biskup

Záduší, zádušní nadace (resp. zádušní jmění). Trvalé, nebo dočasné předání určitého majetku církevní instituci s podmínkou, aby z výnosu předaného majetku byl každoročně sloužen určitý počet mší sv., anebo byly předávány almužny na úmysl předávajícího.
http://farnost.mnisek.cz/historie/slovnicek-terminu/

Odpovědět